Zámek Štiřín

Adresa: Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68, pošta Kamenice
IČO: 62933906
DIČ: CZ62933906
www.stirin.cz
e-mail: hotel.zamek@stirin.cz

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb

vydané v souladu s ustanovením § 273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

______________________

Článek I.

Předmět všeobecných obchodních podmínek
Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb Zámkem Štiřín (dále jen “Všeobecné podmínky“) podrobně upravují uzavření a obsah smlouvy o poskytování služeb poskytovaných v zařízeních Zámku Štiřín (dále jen „Zámek Štiřín“)

Článek II.

Uzavření smlouvy o poskytování služeb
1. Zájemce o poskytnutí služby vyplní a podepíše „objednávku“.
2. Objednávky jsou klientovi k dispozici v recepci nebo v obchodním oddělení Zámku Štiřín.
3. Vyplněnou objednávku je možno doručit osobně nebo zaslat poštou na adresu Zámek Štiřín, obchodní oddělení, Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68 Kamenice nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu hotel.zamek@stirin.cz nebo faxem na číslo 255 736 261.
4. Objednávku Zámek Štiřín potvrdí při jejím doručení a potvrzení objednávky zašle do 3 pracovních dnů klientovi. Elektronicky nebo faxem podanou objednávku Zámek Štiřín potvrdí rovněž faxem nebo e-mailem a písemné vyhotovení potvrzení objednávky zašle poštou klientovi .
5. V potvrzení objednávky Zámek Štiřín uvede, zda požaduje zaplacení zálohy a v jaké výši; údaje pro platbu zálohy jsou součástí potvrzení objednávky.

Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednávka po potvrzení Zámkem Štiřín se teprve okamžikem uhrazení zálohy uvedené v potvrzení objednávky stává řádně uzavřenou „Smlouvou o poskytování služby“ (dále jen Smlouva) ve znění těchto Všeobecných podmínek; není-li záloha uhrazena ve lhůtě v potvrzení objednávky uvedené, klient a Zámek Štiřín mají za to, že objednávka byla klientem zrušena.

Článek III.

Ceny, platby a storno podmínky
1. Klient se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté Zámkem Štiřín cenu stanovenou v aktuálním Ceníku služeb Zámku Štiřín.
2. Ceny služeb jsou uvedeny v aktuálním Ceníku služeb. Aktuální Ceník služeb je klientu sdělen při potvrzení objednávky a na jeho žádost mu kdykoli poté bude předložen.
3. Cena je splatná na základě faktury, vystavené po uskutečnění zdanitelného plnění, kterým je poskytnutí objednané akce. Ve vystavené faktuře bude odečtena klientem uhrazená záloha. Přílohou faktury je specifikace poskytnutých služeb. Dohodnutá odměna se zvyšuje o daň z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši. Cena je splatná ve lhůtě a na účet uvedený ve faktuře Zámku Štiřín.
4. Uzavřenou smlouvu o poskytování služeb je klient oprávněn zrušit jen při zaplacení odstupného (tzv. storno poplatku) ve výši:

a) 20 % z ceny objednaných služeb do 20. dne před poskytnutím první služby
b) 40 % z ceny objednaných služeb při odstoupení do 15. dne před poskytnutím první služby
c) 70 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy od 14. dne před poskytnutím první služby
d) 90 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy od 3. dne před poskytnutím první služby

V případě  zrušení smlouvy z důvodů neodvratitelných událostí (tzv. vyšší moci) se storno poplatek neúčtuje.

5. V případě, že klient nedodrží rozsah ve smlouvě o poskytování služeb sjednaných služeb, je povinen zaplatit Zámku Štiřín smluvní pokutu ve výši stanovené obdobně podle odstavce 4 s tím, že cenou služeb je cena služeb, o které nebyl rozsah služeb ze strany klienta dodržen a termínem odstoupení je datum, kdy omezení sjednaných služeb nebylo oznámeno Zámku Štiřín.
6. Zámek Štiřín je oprávněn stornopoplatky podle odstavce 4. a 5. odečíst z klientem zaplacené zálohy.
7. Pozdější check-out je možný a může být zpoplatněn dle obchodních podmínek Hotelu zámek Štiřín.

Článek IV.

Shromažďování a užití informací o klientech
1. Zámek Štiřín vede aktuální evidenci všech svých klientů obsahující osobní a důvěrná data, která zpracovává, a je oprávněn ji užívat v souladu s právním řádem České republiky.
2. Zámek Štiřín se zavazuje, že s údaji o klientovi vedenými v evidenci podle odstavce 1 bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených, či umožněných zákonem, nebo dohodnutých s klientem je nebude sdělovat třetím osobám. Práva a povinnosti správců, zpracovatelů a subjektů osobních údajů jsou obsaženy v obecně závazných právních předpisech.
Klient souhlasí s použitím osobních dat podle odstavce 1.

Článek V.

Všeobecné podmínky byly Zámkem Štiřín vydány dne 1. 9. 2005 a uveřejněny na internetové stránce www.stirin.cz.