• Angličtina
Dnes je 27.7.2016 | Svátek má Věroslav
                   Odkazy

 

 

         

 

 

 

 

 

Kniha Jakou cenu má ROZKVETLÝ ŠTIŘÍN

        

V prodeji na Zámku Štiřín.

Zámek Štiřín

Ringhofferova 711, Štiřín, 251 68, pošta Kamenice

www.stirin.cz

 e-mail: hotel.zamek@stirin.cz

      

           Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb

vydané v souladu s ustanovením §273 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb.

obchodní zákoník,ve znění pozdějších předpisů

______________________

Článek I.
Předmět všeobecných obchodních podmínek

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb Zámkem Štiřín (dále jen “Všeobecné podmínky“)  podrobně upravují uzavření a obsah smlouvy o poskytování služeb poskytovaných v zařízeních Zámku Štiřín  (dále jen „ Zámek Štiřín“) 

Článek II.
Uzavření smlouvy  o poskytování služeb

1. 

Zájemce o poskytnutí služby vyplní a podepíše „objednávku“  .

2.

Objednávky jsou klientovi k dispozici v recepci nebo v obchodním oddělení  Zámku Štiřín. 

3. 

Vyplněnou objednávku je možno doručit osobně nebo zaslat poštou  na adresu Zámek Štiřín, obchodní oddělení, Ringhofferova 711, Štiřín, 25168 Kamenice nebo elektronickou poštou (e-mailem) na adresu hotel.zamek@stirin.cz nebo faxem na číslo 255 736 261.

4.

Objednávku  Zámek Štiřín potvrdí  při jejím doručení a  potvrzení   objednávky zašle do 3 pracovních dnů  klientovi. Elektronicky nebo faxem  podanou objednávku  Zámek Štiřín  potvrdí rovněž faxem nebo e-mailem a písemné vyhotovení  potvrzení objednávky zašle poštou klientovi .

5. 

V potvrzení objednávky Zámek Štiřín uvede, zda požaduje zaplacení zálohy a v jaké výši;  údaje pro platbu zálohy jsou součástí potvrzení objednávky.

6.   

Klient  bere na vědomí a souhlasí s tím, že  objednávka  po potvrzení Zámkem Štiřín se teprve okamžikem uhrazení zálohy uvedené v potvrzení objednávky stává řádně uzavřenou "Smlouvou o poskytování služby" (dále jen Smlouva) ve znění těchto Všeobecných podmínek; není-li záloha uhrazena ve lhůtě v potvrzení objednávky  uvedené,  klient a  Zámek Štiřín mají  za to, že objednávka byla klientem zrušena. 

Článek III.
Ceny, platby a stornopodmínky

1. 

Klient se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté Zámkem Štiřín  cenu stanovenou v aktuálním Ceníku služeb Zámku Štiřín.

2. 

 Ceny služeb jsou uvedeny v aktuálním Ceníku služeb. Aktuální Ceník služeb je klientu sdělen při potvrzení objednávky  a na jeho žádost  mu kdykoli poté bude  předložen.

3.

Cena je splatná na základě faktury,  vystavené po uskutečnění  zdanitelného plnění, kterým je poskytnutí objednané akce. Ve vystavené faktuře bude  odečtena  klientem uhrazená záloha.  Přílohou faktury je  specifikace poskytnutých  služeb. Dohodnutá odměna se zvyšuje o daň z přidané hodnoty  v zákonem stanovené výši.  Cena je splatná  ve lhůtě a na účet uvedený ve  faktuře  Zámku Štiřín.

4.

Uzavřenou  smlouvu o poskytování služeb  je klient oprávněn  zrušit jen při zaplacení   odstupného (tzv. storno poplatku)  ve výši:

a) 20 % z ceny objednaných služeb do 20. dne před poskytnutím první služby

b) 40 % z ceny objednaných služeb při odstoupení do 15. dne před poskytnutím první služby

c) 70 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy od 14. dne před poskytnutím první služby

d) 90 % z ceny objednaných služeb při odstoupení od smlouvy od 3. dne před poskytnutím první služby

        V případě  zrušení smlouvy z důvodů neodvratitelných událostí (tzv. vyšší moci)
se storno poplatek  neúčtuje.

5.

V případě, že klient nedodrží rozsah ve smlouvě o poskytování služeb sjednaných služeb, je povinen zaplatit Zámku Štiřín smluvní pokutu  ve výši  stanovené obdobně  podle odstavce 4 s tím, že cenou služeb je cena služeb, o které  nebyl rozsah služeb ze strany klienta dodržen a  termínem odstoupení je datum, kdy omezení sjednaných služeb nebylo oznámeno Zámku Štiřín.

6.

Zámek Štiřín je oprávněn stornopoplatky podle odstavce 4. a 5. odečíst z klientem zaplacené zálohy

Článek IV.
Shromažďování a užití informací o klientech

1. 

Zámek Štiřín vede aktuální evidenci všech svých klientů obsahující osobní a důvěrná data, která zpracovává, a je oprávněn ji užívat v souladu s právním řádem České republiky.

2.

Zámek Štiřín  se zavazuje, že s údaji o klientovi vedenými v evidenci podle odstavce 1 bude nakládat pouze v souladu s tímto článkem, bude zajišťovat jejich náležitou ochranu a kromě případů uložených, či umožněných zákonem, nebo dohodnutých s klientem je nebude sdělovat třetím osobám. Práva a povinnosti správců, zpracovatelů a subjektů osobních údajů jsou obsaženy v obecně závazných právních předpisech.

3.   

Klient souhlasí s použitím osobních dat podle odstavce 1.

Článek V.

Všeobecné podmínky byly Zámkem Štiřín vydány dne 1. 9. 2005 a uveřejněny na internetové stránce www.stirin.cz.

 

Zámek Štiřín

Václav Hrubý

generální ředitel